دوغ با طعم نعناع
۱۴۰۰-۰۷-۱۱
دوغ گازدار با طعم نعناع
۱۴۰۰-۰۷-۱۱

دوغ کفیر