آدرس : اراک جنب پل شهر صنعتی
کد پستی : 3818997846
تلفن : 0863809 - 08633133711
فاکس : 08633133708
آدرس وب سایت : arak.pegah.ir

parallax background
 

معرفی پگاه اراک


شركت صنايع لبني اراك )سهامي عام( در تاريخ 29 فروردين ماه 1355 و با سرمايه 120 ميليون ريال منقسم به دوازده هزار سهم با نام ده هزار ريالي به مدت نامحدود تشكيل و در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي تهران تحت شماره 24733 ثبت و در تارخ 14 مهر ماه 1356 به بهره برداري رسيده است .

 

شیر عسل پگاه اراک

متن مورد نظر در این قسمت قرار می گیرد. متن مورد نظر در این قسمت قرار می گیرد. متن مورد نظر در این قسمت قرار می گیرد. متن مورد نظر در این قسمت قرار می گیرد. متن مورد نظر در این قسمت قرار می گیرد. متن مورد نظر در این قسمت قرار می گیرد. متن مورد نظر در این قسمت قرار می گیرد. متن مورد نظر در این قسمت قرار می گیرد. متن مورد نظر در این قسمت قرار می گیرد. متن مورد نظر در این قسمت قرار می گیرد. متن مورد نظر در این قسمت قرار می گیرد. متن مورد نظر در این قسمت قرار می گیرد. متن مورد نظر در این قسمت قرار می گیرد. متن مورد نظر در این قسمت قرار می گیرد. متن مورد نظر در این قسمت قرار می گیرد.
متن مورد نظر در این قسمت قرار می گیرد. متن مورد نظر در این قسمت قرار می گیرد. متن مورد نظر در این قسمت قرار می گیرد. متن مورد نظر در این قسمت قرار می گیرد.