نوع شرکت: سهامی خاص
سال تاسیس: 1385
نحوه ورود به گروه: ازمحل ادغام شرکتهای بهسامان

شناسه ملی: ۱۰۷۲۰۲۳۸۳۶۹
سال بهره‌برداری: ---
تلفن: 8-01332589236

آدرس: رشت، بلوارشهید رجایی (رشتیان)، میدان جهاد، روبرویی اداره دارایی
کد پستی: ۴۱۵۵۸۳۱۹۴۷
تلفن: 32589236-013
فاکس: 32589241-013
آدرس وب سایت: bazarpegah.pegah.ir

 

معرفی پگاه منطقه یک


متن مورد نظر در این قسمت قرار می گیرد. متن مورد نظر در این قسمت قرار می گیرد. متن مورد نظر در این قسمت قرار می گیرد. متن مورد نظر در این قسمت قرار می گیرد. متن مورد نظر در این قسمت قرار می گیرد. متن مورد نظر در این قسمت قرار می گیرد. متن مورد نظر در این قسمت قرار می گیرد. متن مورد نظر در این قسمت قرار می گیرد. متن مورد نظر در این قسمت قرار می گیرد. متن مورد نظر در این قسمت قرار می گیرد. متن مورد نظر در این قسمت قرار می گیرد. متن مورد نظر در این قسمت قرار می گیرد.