آگهی مناقصه عمومی خرید 78.500.000 عددانواع لید(درب لیوان پنیر ،کشک و ...) به شماره 169440