آگهی مناقصه خرید 14000 لیتر رزین کاتیونی در سیکل سدیم گرید C100 با برند پرولایت به شماره 159070