۱۳۹۹-۰۵-۱۵
آگهی مناقصه خرید 14000 لیتر رزین کاتیونی در سیکل سدیم گرید C100 با برند پرولایت به شماره 159070

آگهی مناقصه خرید ۱۴۰۰۰ لیتر رزین کاتیونی در سیکل سدیم گرید C100 با برند پرولایت به شماره ۱۵۹۰۷۰

۱۳۹۹-۰۵-۰۴
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 160092 خرید خطUHT به همراه دستگاه هموژنیزر

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره ۱۶۰۰۹۲ خرید خطUHT به همراه دستگاه هموژنیزر

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره ۱۶۰۰۹۲ خرید خطUHT به همراه دستگاه هموژنیزر
۱۳۹۹-۰۵-۰۴
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 160089 خرید یک دستگاه سپراتور نازلی ساخت GEA آلمان

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره ۱۶۰۰۸۹ خرید یک دستگاه سپراتور نازلی ساخت GEA آلمان

  آگهی مناقصه عمومی  دو مرحله ای شماره ۱۶۰۰۸۹ خرید یک دستگاه سپراتور نازلی ساخت  GEA آلمان
۱۳۹۹-۰۴-۱۴

آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تانکر حمل شیر به همراه تیغه سه محور با متعلقات کامل