مناقصه خدمات بیمه ای
۱۴۰۱-۱۲-۱۵

مناقصه تامین نیروی انسانی کشت و صنعت لرستان

شرکت کشت و صنعت و دامپروری صبا پگاه لرستان در نظر دارد تامین نیروی انسانی جهت انجام خدمات عمومی دامپروری در سال ۱۴۰۲ را بشرح مواد ۱ و ۲ از طریق برگزاری مناقصه به اشخاص حقوقی و حقیقی واجد شرایط مورد تائید اداره کار و امور اجتماعی واگذار نماید.

حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۲۰/۱۲/۱۴۰۱ به دبیرخانه شرکت واقع در الیگودرز
شهرک سور،تحویل و رسید دریافت نمایند

برگه شرایط مناقصه تامین نیروی انسانی جهت انجام کلیه خدمات عمومی