مناقصه‎ ‎عمومی دو مرحله ای خرید پارچمنت پلیمری‏ به شماره ‏174646