لیست محصولات و مراکز فروش محصولات پودری

 

کد کالانام کالاکد مرکزنام مرکزنام شهرنام فروشنده
483006پودر کراتین * الترا پاور * قوطی 300 گرمی611تبريزگرميدکتر وثوقی
483004پودر وی پروتئین +پرمیکس ویتامین با طعم شکلاتی *اولترا پاور *2000 گ قوطی 1ع621اروميهاروميهدکتر زهی بخش
483003پودر وی پروتئین +پرمیکس ویتامین با طعم توت فرنگی*اولترا پاور *2000 گ قوطی 1ع641قمقمفروش آزاد مرکز توزیع قم
483004پودر وی پروتئین +پرمیکس ویتامین با طعم شکلاتی *اولترا پاور *2000 گ قوطی 1ع641قمقماکسیر
483006پودر کراتین * الترا پاور * قوطی 300 گرمی641قمقمسبزه کار
483006پودر کراتین * الترا پاور * قوطی 300 گرمی641قمقمشبانه روزی دکتر شریفی
483006پودر کراتین * الترا پاور * قوطی 300 گرمی641قمساوهدارایی ساوه
483002پودر وی پروتئین +پرمیکس ویتامین با طعم وانیل *اولترا پاور *2000 گ قوطی 1ع641قمسمنان17 شهریور سمنان
483006پودر کراتین * الترا پاور * قوطی 300 گرمی641قمگرمساردکتر جلالوند گرمسار
483005پودر گلوتامین * الترا پاور * قوطی 300 گرمی641قمگرمساردکتر نداف گرمسار
483002پودر وی پروتئین +پرمیکس ویتامین با طعم وانیل *اولترا پاور *2000 گ قوطی 1ع641قمسرخهدکتر سلامی سمنان
483004پودر وی پروتئین +پرمیکس ویتامین با طعم شکلاتی *اولترا پاور *2000 گ قوطی 1ع641قمسمنانشبانه روزی حکیم سمنان
483002پودر وی پروتئین +پرمیکس ویتامین با طعم وانیل *اولترا پاور *2000 گ قوطی 1ع641قماراکمحمدیان عمرانی
483006پودر کراتین * الترا پاور * قوطی 300 گرمی641قمشازنددکتر حاتمی (شازند)
483006پودر کراتین * الترا پاور * قوطی 300 گرمی651مازندرانبندپي شرقيمعصومی
483006پودر کراتین * الترا پاور * قوطی 300 گرمی651مازندرانساريمیری
483005پودر گلوتامین * الترا پاور * قوطی 300 گرمی651مازندرانساريدکتر بهرام زاد
483006پودر کراتین * الترا پاور * قوطی 300 گرمی651مازندراننورسالاریان
483001پودر وی پروتئین +پرمیکس ویتامین با طعم موزی *اولترا پاور *2000 گ قوطی 1ع651مازندرانمحمودآبادمازیار
483005پودر گلوتامین * الترا پاور * قوطی 300 گرمی651مازندرانشيرگاهدکتر علی اکبری
483006پودر کراتین * الترا پاور * قوطی 300 گرمی651مازندرانعباس اباددکتر حسین زاده
483001پودر وی پروتئین +پرمیکس ویتامین با طعم موزی *اولترا پاور *2000 گ قوطی 1ع651مازندرانتنکابنامید تنکابن
483006پودر کراتین * الترا پاور * قوطی 300 گرمی651مازندرانتنکابندکتر صدیقی
483005پودر گلوتامین * الترا پاور * قوطی 300 گرمی651مازندراننوشهردکتر تجویدی
483002پودر وی پروتئین +پرمیکس ویتامین با طعم وانیل *اولترا پاور *2000 گ قوطی 1ع661اهوازاهوازداروخانه روناس
483004پودر وی پروتئین +پرمیکس ویتامین با طعم شکلاتی *اولترا پاور *2000 گ قوطی 1ع661اهوازاهوازداروخانه دکتر ماهک احمد فخرالدین
483002پودر وی پروتئین +پرمیکس ویتامین با طعم وانیل *اولترا پاور *2000 گ قوطی 1ع661اهوازآبادانداروخانه دکتر برهانی
483004پودر وی پروتئین +پرمیکس ویتامین با طعم شکلاتی *اولترا پاور *2000 گ قوطی 1ع661اهوازدهدشتداروخانه دکتر هادی حاتمی
483004پودر وی پروتئین +پرمیکس ویتامین با طعم شکلاتی *اولترا پاور *2000 گ قوطی 1ع661اهوازهفتگلدکتر محمد ممتحنی
483001پودر وی پروتئین +پرمیکس ویتامین با طعم موزی *اولترا پاور *2000 گ قوطی 1ع671همدانخرم آبادسعد خرم آباد
483004پودر وی پروتئین +پرمیکس ویتامین با طعم شکلاتی *اولترا پاور *2000 گ قوطی 1ع671همدانمرکزي خرم ابادكرماجاني
483001پودر وی پروتئین +پرمیکس ویتامین با طعم موزی *اولترا پاور *2000 گ قوطی 1ع671همدانمرکزي بروجردحامدی
483004پودر وی پروتئین +پرمیکس ویتامین با طعم شکلاتی *اولترا پاور *2000 گ قوطی 1ع671همدانمرکزي بروجردفانی یگانه
483001پودر وی پروتئین +پرمیکس ویتامین با طعم موزی *اولترا پاور *2000 گ قوطی 1ع674كرمانشاهمرکزي کرمانشاهدکتر شفیعی
483001پودر وی پروتئین +پرمیکس ویتامین با طعم موزی *اولترا پاور *2000 گ قوطی 1ع674كرمانشاهمرکزي سنندجدکترصلواتی
483002پودر وی پروتئین +پرمیکس ویتامین با طعم وانیل *اولترا پاور *2000 گ قوطی 1ع674كرمانشاهمرکزي سنندجدکتر هیوا رضایی
483001پودر وی پروتئین +پرمیکس ویتامین با طعم موزی *اولترا پاور *2000 گ قوطی 1ع674كرمانشاهمرکزي سرپل ذهابدکتر محبیان
483003پودر وی پروتئین +پرمیکس ویتامین با طعم توت فرنگی*اولترا پاور *2000 گ قوطی 1ع681رشتمرکزي رودباردکتر شیرزائی
483002پودر وی پروتئین +پرمیکس ویتامین با طعم وانیل *اولترا پاور *2000 گ قوطی 1ع697شهيد ستودهتهرانفروش آزاد داخلی
483004پودر وی پروتئین +پرمیکس ویتامین با طعم شکلاتی *اولترا پاور *2000 گ قوطی 1ع697شهيد ستودهتهرانداروخانه شبانه روزی دکترحقیقت فرد
483001پودر وی پروتئین +پرمیکس ویتامین با طعم موزی *اولترا پاور *2000 گ قوطی 1ع697شهيد ستودهتهرانداروخانه دکتر آقا بیگی
483002پودر وی پروتئین +پرمیکس ویتامین با طعم وانیل *اولترا پاور *2000 گ قوطی 1ع697شهيد ستودهتهرانداروخانه شبانه روزی آیت
483003پودر وی پروتئین +پرمیکس ویتامین با طعم توت فرنگی*اولترا پاور *2000 گ قوطی 1ع697شهيد ستودهتهرانداروخانه قایمیه
483004پودر وی پروتئین +پرمیکس ویتامین با طعم شکلاتی *اولترا پاور *2000 گ قوطی 1ع697شهيد ستودهتهرانتسنیم
483004پودر وی پروتئین +پرمیکس ویتامین با طعم شکلاتی *اولترا پاور *2000 گ قوطی 1ع697شهيد ستودهتهراندکتر تیموری
483004پودر وی پروتئین +پرمیکس ویتامین با طعم شکلاتی *اولترا پاور *2000 گ قوطی 1ع697شهيد ستودهتهراندکتر کیمیا شوقیان
483004پودر وی پروتئین +پرمیکس ویتامین با طعم شکلاتی *اولترا پاور *2000 گ قوطی 1ع697شهيد ستودهتهراندکتر فاطمه مطلبی خواه
483001پودر وی پروتئین +پرمیکس ویتامین با طعم موزی *اولترا پاور *2000 گ قوطی 1ع697شهيد ستودهتهراندکتر فرنوش محمد پور
483001پودر وی پروتئین +پرمیکس ویتامین با طعم موزی *اولترا پاور *2000 گ قوطی 1ع697شهيد ستودهتهرانداروخانه روزانه دکتر زهره زارع
483005پودر گلوتامین * الترا پاور * قوطی 300 گرمی697شهيد ستودهشهر ريسلامت بخش
483004پودر وی پروتئین +پرمیکس ویتامین با طعم شکلاتی *اولترا پاور *2000 گ قوطی 1ع697شهيد ستودهتهرانداروخانه دکتر ندا حاجی محمدی
483001پودر وی پروتئین +پرمیکس ویتامین با طعم موزی *اولترا پاور *2000 گ قوطی 1ع697شهيد ستودهتهراندکتر تورج غریب زاده
483002پودر وی پروتئین +پرمیکس ویتامین با طعم وانیل *اولترا پاور *2000 گ قوطی 1ع697شهيد ستودهتهرانداروخانه روزانه دکتر شیروانی
483004پودر وی پروتئین +پرمیکس ویتامین با طعم شکلاتی *اولترا پاور *2000 گ قوطی 1ع697شهيد ستودهتهرانداروخانه دکتر شربت خوری
483004پودر وی پروتئین +پرمیکس ویتامین با طعم شکلاتی *اولترا پاور *2000 گ قوطی 1ع697شهيد ستودهورامينداروخانه شبانه روزی دکتر یوسفی
483006پودر کراتین * الترا پاور * قوطی 300 گرمی697شهيد ستودهقرچکداروخانه دکتر متدین
483005پودر گلوتامین * الترا پاور * قوطی 300 گرمی697شهيد ستودهپيشواداروخانه روزانه دکتر مطهری
483004پودر وی پروتئین +پرمیکس ویتامین با طعم شکلاتی *اولترا پاور *2000 گ قوطی 1ع697شهيد ستودهرودهندکتر کورش لوزانی
483004پودر وی پروتئین +پرمیکس ویتامین با طعم شکلاتی *اولترا پاور *2000 گ قوطی 1ع711اصفهانمحمدآبادمیرحاج* محمد آباد
483001پودر وی پروتئین +پرمیکس ویتامین با طعم موزی *اولترا پاور *2000 گ قوطی 1ع711اصفهاناصفهانقیصری* اصفهان
483001پودر وی پروتئین +پرمیکس ویتامین با طعم موزی *اولترا پاور *2000 گ قوطی 1ع711اصفهاناصفهانعباسی* اصفهان
483004پودر وی پروتئین +پرمیکس ویتامین با طعم شکلاتی *اولترا پاور *2000 گ قوطی 1ع711اصفهاناصفهانعباسی* شیخ مفید
483004پودر وی پروتئین +پرمیکس ویتامین با طعم شکلاتی *اولترا پاور *2000 گ قوطی 1ع711اصفهانشهرکردفتح الهی* شهرکرد
483002پودر وی پروتئین +پرمیکس ویتامین با طعم وانیل *اولترا پاور *2000 گ قوطی 1ع714يزدخاتمداروخانه دکتر غفوری (هرات - چاهک)
483005پودر گلوتامین * الترا پاور * قوطی 300 گرمی741مشهدمشهدامام دوست
483001پودر وی پروتئین +پرمیکس ویتامین با طعم موزی *اولترا پاور *2000 گ قوطی 1ع741مشهدمشهدخانی زاده
483005پودر گلوتامین * الترا پاور * قوطی 300 گرمی741مشهدمشهدانسان
483002پودر وی پروتئین +پرمیکس ویتامین با طعم وانیل *اولترا پاور *2000 گ قوطی 1ع741مشهدمشهدفکور
483001پودر وی پروتئین +پرمیکس ویتامین با طعم موزی *اولترا پاور *2000 گ قوطی 1ع741مشهدمشهدهاشمی - طبرسی گاز
483003پودر وی پروتئین +پرمیکس ویتامین با طعم توت فرنگی*اولترا پاور *2000 گ قوطی 1ع744گنابادبيرجنددکتر طاقی
483002پودر وی پروتئین +پرمیکس ویتامین با طعم وانیل *اولترا پاور *2000 گ قوطی 1ع744گنابادبردسکندکتر رجبی
483006پودر کراتین * الترا پاور * قوطی 300 گرمی761كرمانکوهبناندکتر میثم محمدحسنی جور
483003پودر وی پروتئین +پرمیکس ویتامین با طعم توت فرنگی*اولترا پاور *2000 گ قوطی 1ع761كرمانسيرجاندکتر ترابیان
483002پودر وی پروتئین +پرمیکس ویتامین با طعم وانیل *اولترا پاور *2000 گ قوطی 1ع761كرمانجيرفتدکتر فراشی
483004پودر وی پروتئین +پرمیکس ویتامین با طعم شکلاتی *اولترا پاور *2000 گ قوطی 1ع761كرمانمرکزي جيرفتدکتر آلپلو
483001پودر وی پروتئین +پرمیکس ویتامین با طعم موزی *اولترا پاور *2000 گ قوطی 1ع761كرمانکرماندکتر اسدی
483002پودر وی پروتئین +پرمیکس ویتامین با طعم وانیل *اولترا پاور *2000 گ قوطی 1ع765بندرعباسشهرقلعه گنجداروخانه دکتر احمدی * قلعه گنج
483002پودر وی پروتئین +پرمیکس ویتامین با طعم وانیل *اولترا پاور *2000 گ قوطی 1ع791شهيد خدمتياستان البرزشبانه روزی حکیم فارابی
483004پودر وی پروتئین +پرمیکس ویتامین با طعم شکلاتی *اولترا پاور *2000 گ قوطی 1ع791شهيد خدمتياستان البرزشبانه روزی دکتر رهروان
483004پودر وی پروتئین +پرمیکس ویتامین با طعم شکلاتی *اولترا پاور *2000 گ قوطی 1ع791شهيد خدمتياستان البرزشبانه روزی دکتر کرمانی
483004پودر وی پروتئین +پرمیکس ویتامین با طعم شکلاتی *اولترا پاور *2000 گ قوطی 1ع791شهيد خدمتيتهراندکتر دادالهی
483001پودر وی پروتئین +پرمیکس ویتامین با طعم موزی *اولترا پاور *2000 گ قوطی 1ع791شهيد خدمتيتهراندکتر احدی
483004پودر وی پروتئین +پرمیکس ویتامین با طعم شکلاتی *اولترا پاور *2000 گ قوطی 1ع791شهيد خدمتياستان البرزدکتر عباس محمودی
483006پودر کراتین * الترا پاور * قوطی 300 گرمی791شهيد خدمتيمرکزي کرجدکتر قاسم پور
483001پودر وی پروتئین +پرمیکس ویتامین با طعم موزی *اولترا پاور *2000 گ قوطی 1ع791شهيد خدمتياستان البرزشریف
483004پودر وی پروتئین +پرمیکس ویتامین با طعم شکلاتی *اولترا پاور *2000 گ قوطی 1ع791شهيد خدمتيتهراندکتر امیریان
483002پودر وی پروتئین +پرمیکس ویتامین با طعم وانیل *اولترا پاور *2000 گ قوطی 1ع791شهيد خدمتيهشتگرددکتر اسکافی
483001پودر وی پروتئین +پرمیکس ویتامین با طعم موزی *اولترا پاور *2000 گ قوطی 1ع791شهيد خدمتيتهرانمرکزی جمال زاده
483001پودر وی پروتئین +پرمیکس ویتامین با طعم موزی *اولترا پاور *2000 گ قوطی 1ع791شهيد خدمتيتهرانشبانه روزی ستاره
483001پودر وی پروتئین +پرمیکس ویتامین با طعم موزی *اولترا پاور *2000 گ قوطی 1ع791شهيد خدمتيتهرانشبانه روزی فارابی
483006پودر کراتین * الترا پاور * قوطی 300 گرمی791شهيد خدمتيتهراندکتر والایی
483004پودر وی پروتئین +پرمیکس ویتامین با طعم شکلاتی *اولترا پاور *2000 گ قوطی 1ع791شهيد خدمتيتهراندکتر سعید شکیبائی
483004پودر وی پروتئین +پرمیکس ویتامین با طعم شکلاتی *اولترا پاور *2000 گ قوطی 1ع791شهيد خدمتيتهرانداروخانه روزانه دکتر محسن رضایی
483001پودر وی پروتئین +پرمیکس ویتامین با طعم موزی *اولترا پاور *2000 گ قوطی 1ع791شهيد خدمتيتهراندکتر حسین آقائی
483001پودر وی پروتئین +پرمیکس ویتامین با طعم موزی *اولترا پاور *2000 گ قوطی 1ع791شهيد خدمتيتهرانداروخانه روزانه دکتر آرمین مسلمی
483006پودر کراتین * الترا پاور * قوطی 300 گرمی791شهيد خدمتيتهراندکتر صحرا نورد
483004پودر وی پروتئین +پرمیکس ویتامین با طعم شکلاتی *اولترا پاور *2000 گ قوطی 1ع791شهيد خدمتيتهراندکتر محسن خالقی
483002پودر وی پروتئین +پرمیکس ویتامین با طعم وانیل *اولترا پاور *2000 گ قوطی 1ع791شهيد خدمتيتهرانداروخانه روزانه دکتر صدیقی
483002پودر وی پروتئین +پرمیکس ویتامین با طعم وانیل *اولترا پاور *2000 گ قوطی 1ع791شهيد خدمتيتهرانسودمند
483001پودر وی پروتئین +پرمیکس ویتامین با طعم موزی *اولترا پاور *2000 گ قوطی 1ع791شهيد خدمتيتهرانشبانه روزی تهرانسر
483001پودر وی پروتئین +پرمیکس ویتامین با طعم موزی *اولترا پاور *2000 گ قوطی 1ع791شهيد خدمتيتهراندکتر نصیری
483001پودر وی پروتئین +پرمیکس ویتامین با طعم موزی *اولترا پاور *2000 گ قوطی 1ع791شهيد خدمتيتهراندکتر امیر حسین شریفی

لیست مراکز فروش تهران

نام غرفهاسامی متصدیانثابت غرفهآدرس غرفه
آزادگانسعید موحد77190494رسالت - خ هنگام - میدان الغدیر -جنب دلاوران- خ آزادگان
آزادیمهدی عابدینی66088364ميدان آزادي - بزرگراه آيت ا.. سعيدي - ابتداي خ هاشمي
اختیاریهعلیرضا رضایی22765977ميدان اختياريه - ابتداي خ شهيد لطيفي - نبش کوچه شهيد مطلبي
اميرکبيرحمیدرضا فریدنی44752703بلوار دهکده المپيک - خ امير کبير - شهرک هوانيروز -جنب مجتمع مسکونی افق
براتلوزارعی-خ آیت اله کاشانی-خ سازمان برنامه-جنب پارک-بازار روز براتلو
بنفشهعبداله ابراهیمی44539433تهرانسر-بلواریاس-خ بنفشه-بازار روز بنفشه
بهارهاسماعیل مرادی44471426بزرگراه ابشناسان-انتهای جنت اباد شمالی-جنب پارک بهاره
بهرودعلی حسین نصیریان22380677سعادت آباد-بالاتر از میدان سرو-جنب میدان بهرود
بهمنمیلاد موسایی55311009ميدان بهمن - جنب فرهنگسراي بهمن
پیروزیعباس پسندیده77171195ميدان کلاهدوز - به سمت سه راه تهرانپارس
تهرانسرحسنی44504894کيلومتر 5 جاده کرج - شهرک تهرانسر
جمارانحمید گلشنی22285743خ شهید باهنر ابتدای خ جماران - روبروی کوچه دوم
خاوران (شاهد)خانم آمنه خاتون صیاد33693232خ خاوران - ضلع شمال شرقي - فرهنگسراي خاوران
شهرآرارضا خواهش86014633خ. جلال آل احمد -خ. شهرآرا- خ. منبع آب سمت راست بازارمیوه وتره بار
شهراناحمد حسنی44335288بزرگراه ابشناسان-فلکه دوم شهران-خ دوم غربی
صادقیهمحمد حیدری44245489نرسيده به فلکه اول صادقيه - 24 متري خسرو
قزل قلعهابراهیم مهدی زاده88339202انتهای بزرگراه ال احمد-تقاطع کردستان-جنب شهروند
قلمستانچیذری55363918کارگر جنوبي بعد از ميدان رازي نبش کوچه اديب روبروي بيمارستان فارابي
قنات کوثراحمد رضایی77081975تهرانپارس انتهای بزرگراه شهید باقری خ12 غربی روبروی مسجد مجتبی
کرمانکلوندی77846456بزرگراه رسالت - خ کرمان جنوبي - بعد از گلبرگ
گلشناحدمعظمی77391177فلکه سوم تهرانپارس - 196 شرقي - خ 137 -خ شریعتی جنب باشگاه ورزشی گلشن بازار تره بار
بعثتخانم خاکپور-اتوبان بعثت ابتدای خیابان 17 شهریور
مشيريهعباس شفقي33470333سه راه افسريه - ميدان آقانور - سي متري صالحي - بعد از چهاراه اول
هفت چنارجواد اسعدی55784900انتهاي خيابان جيحون - خيابان گلستانه - بازار روز شهداي هفت چنار