آگهی مناقصه عمومی
۱۳۹۴-۱۰-۳۰
آگهی مزایده عمومی فروش یک دستگاه بسته بندی پری پک
۱۳۹۴-۱۰-۳۰

آگهی مناقصه

عنوان مناقصه :    آگهی مناقصه
  آگهی در محدوده : 
منتشر کننده :    شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان
بها سند :
طبقه بندی :
عنوان روزنامه :    اطلاعات
تاریخ انتشار :    ۹۲٫۹٫۱۲
آخرین مهلت :    ۹۲٫۹٫۲۱
شماره صفحه روزنامه :    ۱۱
متن آگهی :