آگهی مناقصه عمومی
۱۳۹۴-۱۰-۳۰

آگهی مناقصه عمومی

عنوان مناقصه :آگهی مناقصه عمومی
  آگهی در محدوده :    
منتشر کننده :شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان
بها سند :
طبقه بندی :
عنوان روزنامه :    خراسان
تاریخ انتشار :    ۹۲٫۸٫۲۶
آخرین مهلت :    ۹۲٫۹٫۵
شماره صفحه روزنامه :    ۹
متن آگهی: