آگهی مناقصه عمومی
۱۳۹۴-۱۰-۳۰
آگهی مناقصه
۱۳۹۴-۱۰-۳۰

آگهی مناقصه عمومی

عنوان مناقصه :    آگهی مناقصه عمومی
  آگهی در محدوده :  
منتشر کننده :    شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس
بها سند :
طبقه بندی :
عنوان روزنامه :    اطلاعات
تاریخ انتشار :    ۹۲٫۹٫۱۱
آخرین مهلت :    ۹۲٫۹٫۱۷
شماره صفحه روزنامه :    ۱۰
متن آگهی :