آگهی مناقصه عمومی
۱۳۹۴-۱۰-۳۰
آگهی مناقصه عمومی
۱۳۹۴-۱۰-۳۰

آگهی مناقصه عمومی

عنوان مناقصه : آگهی مناقصه عمومی
آگهی در محدوده :
منتشر کننده : شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس
بها سند :
طبقه بندی :
عنوان روزنامه : اطلاعات
تاریخ انتشار : ۹۲٫۹٫۵
آخرین مهلت : ۹۲٫۹٫۱۰
شماره صفحه روزنامه : ۱۰
متن آگهی :