آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید میزان 58.000 کیلوگرم انواع فویل لفاف کره با کاغذ گریس پروف به شماره 178116