آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 160089 خرید یک دستگاه سپراتور نازلی ساخت GEA آلمان
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره ۱۶۰۰۸۹ خرید یک دستگاه سپراتور نازلی ساخت GEA آلمان
۱۳۹۹-۰۵-۰۴
آگهی مناقصه خرید 14000 لیتر رزین کاتیونی در سیکل سدیم گرید C100 با برند پرولایت به شماره 159070
آگهی مناقصه خرید ۱۴۰۰۰ لیتر رزین کاتیونی در سیکل سدیم گرید C100 با برند پرولایت به شماره ۱۵۹۰۷۰
۱۳۹۹-۰۵-۰۴

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره ۱۶۰۰۹۲ خرید خطUHT به همراه دستگاه هموژنیزر

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 160092 خرید خطUHT به همراه دستگاه هموژنیزر

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره ۱۶۰۰۹۲ خرید خطUHT به همراه دستگاه هموژنیزر