آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تانکر حمل شیر به همراه تیغه سه محور با متعلقات کامل
۱۳۹۹-۰۵-۰۴
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 160092 خرید خطUHT به همراه دستگاه هموژنیزر
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره ۱۶۰۰۹۲ خرید خطUHT به همراه دستگاه هموژنیزر
۱۳۹۹-۰۵-۰۴

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره ۱۶۰۰۸۹ خرید یک دستگاه سپراتور نازلی ساخت GEA آلمان

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 160089 خرید یک دستگاه سپراتور نازلی ساخت GEA آلمان

  آگهی مناقصه عمومی  دو مرحله ای شماره ۱۶۰۰۸۹ خرید یک دستگاه سپراتور نازلی ساخت  GEA آلمان