آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 5 دستگاه میلکو اسکن اتوآنالایزر شیر و یک دستگاه شمارش گر همزمان باکتری و سلول های سوماتیک شیر شماره 179010