آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید میزان 58.000 کیلوگرم انواع فویل لفاف کره با کاغذ گریس پروف به شماره 178116
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید میزان ۵۸.۰۰۰ کیلوگرم انواع فویل لفاف کره با کاغذ گریس پروف به شماره ۱۷۸۱۱۶
۱۳۹۹-۱۱-۲۷

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید ۵ دستگاه میلکو اسکن اتوآنالایزر شیر و یک دستگاه شمارش گر همزمان باکتری و سلول های سوماتیک شیر شماره ۱۷۹۰۱۰

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 5 دستگاه میلکو اسکن اتوآنالایزر شیر و یک دستگاه شمارش گر همزمان باکتری و سلول های سوماتیک شیر شماره 179010