آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 241 میلیون عدد انواع پاکت بسته بندی استریل محصولات لبنی وآبمیوه به همراه ملحقات مربوطه از تأمین کنندگان داخلی به شماره 175289