مزایده عمومی
۱۳۹۶-۰۷-۰۳
آگهی مناقصه عمومی خرید پارچمنت ۴۰۰ و ۱۰۰ پلیمری ۱/۱۵۰۴۴۳
۱۳۹۶-۰۷-۰۳

آگهی مزایده واگذاری سهام

آگهی مزایده واگذاری سهام

شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) در نظر دارد وکالتاً تعداد 29/397/000 سهم از سهام شرکت کارگزاری پگاه یاوران نوین (سهامی خاص) معادل حدود نود و هشت درصد کل سهام شرکت مذکور را به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد صلاحیت طبق ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار واگذار نماید.