آگهی مناقصه
۱۳۹۴-۱۰-۳۰
آگهی مزایده عمومی ساختمان مسکونی
۱۳۹۴-۱۰-۳۰

آگهی مزایده عمومی فروش یک دستگاه بسته بندی پری پک

عنوان مزایده :    آگهی مزایده عمومی فروش یک دستگاه بسته بندی پری پک
  آگهی در محدوده :    
منتشر کننده :    شرکت شیر پاستوریزه پگاه خوزستان
بها سند :
طبقه بندی :
عنوان روزنامه :    مناقصه مزایده
تاریخ انتشار :    ۹۲-۶-۲۳
آخرین مهلت :    ۹۲-۷-۳
شماره صفحه روزنامه :    ۶
متن آگهی :