آگهی مناقصه عمومی خرید 71.150 کیلوگرم انواع فویل لفاف کره با کاغذ گریس پروف به شماره 166347
آگهی مناقصه عمومی خرید ۷۱.۱۵۰ کیلوگرم انواع فویل لفاف کره با کاغذ گریس پروف به شماره ۱۶۶۳۴۷
۱۳۹۹-۰۸-۰۵
آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید 15 تن انواع نایلکس تبلیغاتی پگاه به شماره 166473
آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید ۱۵ تن انواع نایلکس تبلیغاتی پگاه به شماره ۱۶۶۴۷۳
۱۳۹۹-۰۸-۰۵

آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید ۱۶۵ میلیون عدد انواع پاکت بسته بندی استریل محصولات لبنی وآبمیوه ۲۰۰ سی سی اسلیم به شماره ۱۶۴۹۱۸/۱

آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 165 میلیون عدد انواع پاکت بسته بندی استریل محصولات لبنی وآبمیوه 200 سی سی اسلیم به شماره