شناسه ملی: 10861147912
سال بهره‌برداری: 1339
تلفن: 5-33802091 -031

شماره ثبت: 8252
سرمایه ثبت‌شده: 835.820.573.000 ریال
وبسایت: www.pegahesfahan.com

آدرس : اصفهان کیلومتر 5 جاده تهران – مقابل پالایشگاه – جنب خیابان 18
کد پستی : 8161194619
تلفن : 5-33802091 -031
فاکس : 33802090 – 031
آدرس وب سایت : pegahesfahan.com

parallax background
 

معرفی پگاه اصفهان

در حال حاضر جزء شركتهای گروه شركت صنايع شیر ايران )سهامي خاص( ، شامل 1000 نفر پرسنل م غول بتار و با دريافت حدود روزانه 700 تن شیرخام از دامداری های داخل و خارج از اسمتان اصمفهان مي باشمد كه شمیرخام دريافتي در فرآيندهای مخت شمركت تبديل به حدود 160 محصول گوناگون در گروه های محصولي: ماست، پنیر، شیر، خامه، دوغ، محصولات پودری، شیرخ ک، كره،كشک و ....

 

شیر گز پگاه اصفهان

متن مورد نظر در این قسمت قرار می گیرد. متن مورد نظر در این قسمت قرار می گیرد. متن مورد نظر در این قسمت قرار می گیرد. متن مورد نظر در این قسمت قرار می گیرد. متن مورد نظر در این قسمت قرار می گیرد. متن مورد نظر در این قسمت قرار می گیرد. متن مورد نظر در این قسمت قرار می گیرد. متن مورد نظر در این قسمت قرار می گیرد. متن مورد نظر در این قسمت قرار می گیرد. متن مورد نظر در این قسمت قرار می گیرد. متن مورد نظر در این قسمت قرار می گیرد. متن مورد نظر در این قسمت قرار می گیرد. متن مورد نظر در این قسمت قرار می گیرد. متن مورد نظر در این قسمت قرار می گیرد. متن مورد نظر در این قسمت قرار می گیرد.
متن مورد نظر در این قسمت قرار می گیرد. متن مورد نظر در این قسمت قرار می گیرد. متن مورد نظر در این قسمت قرار می گیرد. متن مورد نظر در این قسمت قرار می گیرد.