اخبار سايت

مشاهده خبر

مهندس قدوسی در جلسه مدیران روابط عمومی اعلام کرد مسئولیت اجتماعی شماروابط عمومی هاست که باتوجه به افزایش پوکی استخوان دربین مادران وزنان وکودکان باتبلیغ وفرهنگ سازی سرانه مصرف رابالاببریم.

مهندس قدوسی در جلسه مدیران روابط عمومی اعلام کرد مسئولیت اجتماعی شماروابط عمومی هاست که باتوجه به افزایش پوکی استخوان…..