اعضای هیئت مدیره شرکت صنایع شیر ایران

عبداله قدوسی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

شرکت صنایع شیر ایران


ولی ملکی

رییس هیئت مدیره

شرکت صنایع شیر ایران


محمدرضا ویژه

عضو هیئت مدیره

شرکت صنایع شیر ایران


سیدجواد میربابایی

نائب رئیس هیئت مدیره

شرکت صنایع شیر ایران


مالک الهی

عضو هیئت مدیره

شرکت صنایع شیر ایران