بازدید مدیر عامل پگاه زنجان از مراکز جمع آوری شیر خام